Generelle vilkår og betingelser

Plastflaskershop.dk

1.1 "Plasticflessenshop.nl" er et handelsnavn for Plasticflessen.nl B.V., som er hjemmehørende i Zuidbroek og registreret i handelskammeret med nummer 32108423. Plasticflessenshop.nl bliver omtalt som "PFSS" nedenfor.

1.2 Disse vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, leverancer og/eller tjenesteydelser fra PFS' side og/eller alle aftaler, der indgås med PFS. Afvigende vilkår og betingelser gælder kun, hvis de udtrykkeligt er blevet aftalt med PFS skriftligt og på forhånd. Kunden har taget disse vilkår og betingelser fra PFS til efterretning før færdiggørelsen af en ordre og har accepteret dem

2. PFS accepterer ikke andre parters/kunders generelle vilkår og betingelser, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Hvis den anden part henviser til sine egne vilkår og betingelser og erklærer, at disse vilkår og betingelser finder anvendelse, accepterer parterne ved at acceptere PFS' vilkår og betingelser, at PFS ikke er bundet af den anden parts vilkår og betingelser.

3.1 Alle priser, brochurer og andre oplysninger om tilbud er udarbejdet med den største omhu. Skulle det vise sig, at de leverede oplysninger indeholder fejl, har PFS ret til at rette disse fejl uden at være erstatningspligtig i den forbindelse. Kundens brug af ovennævnte oplysninger på anden måde end inden for rammerne af den pågældende aftale er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PFS.

3.2 PFS skal gå ud fra, at de oplysninger og specifikationer, som kunden/den anden part har givet PFS, er korrekte. PFS er ikke forpligtet til at undersøge disse oplysninger nærmere.

4.1 Aftalen med PFS er først gyldig, når PFS har bekræftet ordren skriftligt.


Bestillinger:

5.1 Den mindste ordrestørrelse er 1 stk. pr. komplet emballage. En ordre på 1 enhed betragtes som en prøveordre. Der kan anmodes om én rabatkupon pr. specifik emballage ved bestilling af en prøve.

5.2 For at få en gyldig rabatkupon skal der først afgives en prøvebestilling, som skal leveres mod betaling. Når du bestiller dette produkt med mindst 25 stk. af produktet, vil prisen for prøvebestillingen blive krediteret

5.3 Levering af alle varer finder sted på den angivne leveringsadresse i Holland, med undtagelse af de specifikke hollandske kommuner (ABC-øerne), Østrig, Tjekkiet, Spanien, Estland, Finland, Italien, Litauen, Letland, Norge, Polen, Portugal, Sverige, Belgien, Tyskland, Frankrig, Irland, Luxembourg, Danmark og Storbritannien. Afhentning af varer er ikke muligt i PFSS.

5.4 Forsendelsen vil hovedsageligt finde sted pr. post (UPS), medmindre en speditør eller en anden form for forsendelse (skib, fly osv.) er påkrævet på grund af bestillingens størrelse (pr. palle) eller afstanden til leveringsadressen. PFS koordinerer leveringen med kunden i disse tilfælde.

5.5 Forsendelser vil som udgangspunkt finde sted inden for ca. 2 til 4 hverdage efter skriftlig bekræftelse fra PFS og betaling fra kundens side. Leveringsfristen kan dog være længere afhængigt af bestillingstypen og produktet (f.eks. af tekniske årsager, eller hvis bestemte produkter ikke er på lager). PFS oplyser status for ordren efter anmodning. De angivne leveringstider betragtes aldrig som tidsfrister. Hvis leveringstiden overstiger 30 dage, har kunden ret til at annullere ordren.

5.6 Udgifterne til forsendelse og/eller transport afholdes af kunden. Prisen for transportomkostningerne vises i din indkøbskurv.

5.7 Afvigelser i de leverede antal er tilladt med op til højst 3 %. Kunden er forpligtet til at købe de tilgængelige varer eller stille sig tilfreds med færre.

6.1 Kunden er forpligtet til at undersøge de leverede varer for fejl, mangler eller skader straks efter levering. Eventuelle klager skal meddeles skriftligt til PFS inden for to (2) uger efter leveringen. Klager, der ikke er indberettet rettidigt, vil ikke blive taget i betragtning. Vi vil helst modtage et eller flere eksempler på mangelfulde pakker.

6.2 Hvis klagen er berettiget, vil PFS tage de pågældende varer tilbage i originalemballagen og sikre en hurtig genlevering eller kreditere leveringen.

Frist/annullering:

7.1 Ordrer kan annulleres indtil tidspunktet for forsendelsen og/eller transporten.

7.2 Kunden kan som forbruger returnere de leverede varer og annullere (ophæve) aftalen i 14 kalenderdage efter modtagelsen af ordren uden begrundelse. Et forbrugerkøb, der omfatter følgende leverancer, er udelukket fra fortrydelsesretten: produkter, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller en individuel beslutning fra forbrugerens side, eller som klart er beregnet til en bestemt person. Produkter, der ikke kan returneres af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager, og hvis forseglingen blev brudt efter leveringen. Produkter, der på grund af deres art uigenkaldeligt blandes med andre ting efter levering. Der kan downloades en model til en fortrydelsesformular fra PFSS-webstedet. Formularen udleveres også af PFSS ved bekræftelse af aftalen. I så fald betaler kunden de direkte returomkostninger for forsendelsen. Kunden skal returnere forsendelsen inden for 14 dage efter annulleringen. PFSS refunderer de betalte beløb efter modtagelse af returneringen (minus ovennævnte forsendelses-/transportomkostninger) inden for 14 dage efter annulleringen, forudsat at returforsendelsen er modtaget, eller at kunden beviser at have sendt forsendelsen.

7.3 Som supplement til det i artikel 7.2 anførte er PFS villig til at ombytte (tomme) allerede leverede varer, i samråd og udelukkende efter PFS' skøn og godkendelse, fra den 15. dag til den 30. dag efter modtagelsen af leveringen, til andre varer og/eller til at kreditere disse varer, hvis kunden ikke længere har brug for dem. Udgifterne til forsendelse og/eller transport vil derefter blive opkrævet hos kunden. Varerne skal returneres i god stand og i den originale emballage.
Betaling, (inkasso)omkostninger og renter:

8.1 Ordrer skal betales på forhånd, vi accepterer Visa, Mastercard, AmericanExpress, Maestro, iDeal, Sofortbanking, Bancontact, Giropay, PayPal, Klarna, Apple Pay eller bankoverførsel. Ordrerne sendes først, når betalingen er foretaget og modtaget af PFSS.

8.2 Hvis betalingen ikke sker forud, skal fakturaen betales inden 8 (otte) dage efter fakturadatoen, uden rabat eller modregning, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

8.3 Hvis kunden, der er en person, der handler i egenskab af erhvervsdrivende, ikke betaler inden 8 (otte) dage efter fakturadatoen, er kunden i restance i henhold til loven, uden at der er behov for en yderligere meddelelse om misligholdelse, og kunden skylder den lovbestemte markedsrente i henhold til artikel 6:119a i den nederlandske civillov på det udestående beløb fra den 9. dag efter fakturadatoen. Hvis kunden, der er forbruger, ikke betaler fakturaen (rettidigt), sender PFSS en påmindelse/opfordring til kunden, og kunden får 14 dage til at betale det skyldige beløb, med en meddelelse om, at inkassoomkostningerne derefter forfalder til betaling. I så fald skylder kunden også PFSS den lovbestemte rente på det udestående beløb, jf. artikel 6:119 i den nederlandske civillov, fra den 15. dag efter fakturadatoen.

8.4 De udenretslige omkostninger i forbindelse med inddrivelse af en (delvist) ubetalt faktura skal afholdes af kunden. Dette beløb udgør 10 % af hovedstolen, med et minimum på €40,00 (fyrre euro), medmindre loven foreskriver en lavere procentdel/et lavere beløb, i hvilket tilfælde disse omkostninger beregnes i overensstemmelse med loven.

9. Alle angivne priser er i euro inklusive moms og eksklusive alle øvrige offentlige afgifter. PFSS vil tydeligt angive prisen for ordren på forhånd, inden kunden afgiver den endelige ordre. PFS er berettiget til at videregive eventuelle prisstigninger til kunden, hvis disse sker 3 måneder efter bekræftelsen af den afgivne ordre. Prisstigninger kan f.eks. skyldes prisstigninger på råvarer, produktionsomkostninger, transportomkostninger, afgifter og lignende.

Emballage:

10.1 Emballagen til PFS-varer er hovedsagelig fremstillet af polyethylen, polyethylenterephthalat og/eller polypropylen. Det er dog ikke al emballage, der er fremstillet af disse materialer.

10.2 PFS påtager sig ikke noget ansvar for de fyldningsmaterialer, som kunden anvender. PFS kender jo ikke sammensætningen af de produkter/påfyldningsmaterialer, som kunden anvender, og kan ikke vurdere disse produkters tolerance i forhold til den emballage, som PFS leverer. PFS kan, efter anmodning, stille prøver til rådighed for kunden med henblik på afprøvning, under overholdelse af det, der er anført i artikel 5 i disse vilkår og betingelser.


Ansvar:

11.1 I tilfælde af forsinket, ukorrekt eller mangelfuld levering eller i tilfælde af fejl i og/eller på de leverede varer og/eller emballagen er PFS på ingen måde ansvarlig for eventuelle deraf følgende skader, undtagen i tilfælde af forsætlig handling eller bevidst uforsvarlighed fra PFS' side. Den her fastsatte begrænsning af PFS' ansvar gælder også for PFS' medarbejdere og/eller assistenter og/eller producenter, som PR har inddraget.


11.2. I tilfælde af at PFS findes ansvarlig, og udelukkelsen af ansvar, som beskrevet ovenfor, ikke findes at være gyldig, vil PFS' kontraktmæssige og/eller udenfor kontraktmæssige ansvar være begrænset til (separat og fra top til bund):
• - det beløb, der kan inddrives fra tredjeparter, assistenter og/eller producenter, der er blevet inddraget • - det beløb, der udbetales i henhold til PFS' ansvarsforsikring • - et maksimumbeløb, svarende til det beløb, som PFS har opkrævet kunden for de pågældende varer;

11.3 Et krav fra kundens eller en tredjeparts side, på grundlag af hvilket PFS kan gøres ansvarlig for de varer, som denne part har leveret, og som også dækker PFS' produktansvar, forældes under alle omstændigheder efter tre (3) år, regnet fra dagen efter den dag, hvor den skadelidte fik kendskab eller burde have fået kendskab til skaden, fejlen og producentens identitet.

12. Kunden er forpligtet til at vedlægge en fyldestgørende produktbeskrivelse og/eller brugsanvisning til de varer, der er købt hos PFS, og de varer, som kunden leverer til tredjemand og fyldte varer, hvilket også omfatter forbrugere. Manglen på en fyldestgørende produktbeskrivelse og/eller brugsanvisning vil under alle omstændigheder være en grund til at afvise ethvert ansvar fra PFS' side, hvis varerne leveres til tredjemand. Det samme gælder (afvisning af ethvert ansvar), hvis de leverede varer er udsat for unormale omstændigheder, overbelastning eller andre årsager, som PFS ikke kan kontrollere, eller hvis skaderne skyldes forkert brug eller forkert anvendelse.


Skadesløsholdelse:

13. Kunden friholder PFS for alle krav fra tredjemands side vedrørende varer og/eller emballage leveret af PFS, som kan medføre, at tredjeparter lider skade, uanset årsagen til skaden og uanset tidspunktet for dens opståen.

Bevarelse af ejendomsretten:

14. PFS forbeholder sig ejendomsretten til alle de varer, som PFS leverer til kunden og/eller som leveres på dennes vegne, indtil købsprisen for de pågældende varer, forhøjet med forsendelses- og/eller fragtomkostningerne, er blevet betalt fuldt ud.

15. Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser viser sig at være ugyldige, annulleres eller på anden måde viser sig at være ugyldige, enten helt eller delvist, vil gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser forblive i kraft. De bestemmelser, der ikke er retligt bindende eller ikke kan anvendes ved lov, erstattes af bestemmelser, der er tættest beslægtet med hensigten med de bestemmelser, der skal erstattes, hvorefter parterne indleder gensidige drøftelser.

16. Alle aftaler, der indgås i henhold til disse vilkår og betingelser, er udelukkende underlagt hollandsk lovgivning. Den originale hollandske tekst med disse vilkår og betingelser er bindende og har forrang for eventuelle oversættelser.

17. Tvister skal behandles af den kompetente domstol i Utrecht (som følge af PFS' forretningssted). I tilfælde af levering til en forbruger kan forbrugeren vælge at indbringe tvisten for den kompetente domstol på det sted, hvor han/hun har bopæl.

Brug for hjælp?